Публічний договір

UTEC USA LLC (далі - «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним особам отримати послуги з міжнародної експрес-доставки Товару, придбаного фізичною особою у Продавця відповідно до положень цього Публічного договору приєднання.

Публічний договір приєднання (надалі - Договір) за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Клієнтом до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Договір розміщено в мобільному додатку та веб-сайті у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Виконавця.

Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в реєстрації в мобільному додатку для отримання послуг, а саме:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується організувати і здійснити доставку товару в Україну, придбаного Клієнтом самостійно та/або викупленого Виконавцем за дорученням та вказівкою Клієнта на інтернет-платформах, магазинах або аукціонах Китаю і США та ін. країн. Клієнт зобов'язується дотримуватися порядку та умов оплатити за надані йому послуги згідно з умовами цього Договору.

1.2. Основні поняття та визначення термінів:

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Клієнтом (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Клієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом реєстрації в мобільному додатку “EasyGet”, що свідчить про безумовне та повне прийняття ним публічної оферти.

Клієнт — фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://easyget.com.ua/, в тому числі його версія у вигляді мобільного додатку “EasyGet”.

1.3. Датою укладення Договору і моментом повного і беззаперечного прийняття Клієнтом умов цього Договору є дата реєстрації (створення облікового запису) Клієнта в мобільному додатку “EasyGet”.

1.4. Клієнт дає згоду та зобов’язується дотримуватися умов Договору та надає згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту укладення Договору.

1.5. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, всіх інших додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.6. Прийнявши (акцептувавши) викладені у цьому Договорі умови, Клієнт засвідчує ознайомлення та надає свою безумовну згоду на дотримання вимог наступних розділів сайту та підтверджує їх повне розуміння, а саме:

«Політика конфіденційності»,

«Заборонено пересилати»,

«Повернення товарів»,

«Утилізація товарів»

«Митні платежі».

Перелічені розділи сайту є невід’ємними частинами цього Договору.

1.6. Реєстрація в мобільному додатку “EasyGet” є безкоштовною і добровільною. Перед проходженням реєстрації в мобільному додатку Клієнт зобов’язаний ознайомитись із умовами цього Договору та розділами сайту: «Політика конфіденційності», «Заборонено пересилати», «Повернення товарів», «Утилізація товарів», «Митні платежі».

1.7. У разі прийняття (акцептування) викладених у цьому Договорі умов фізична особа, яка здійснила їх акцептування у встановленому цим Договором порядку, набуває прав та обов’язків Клієнта.

1.7. Якщо Клієнт не згоден хоча б з одним із пунктів Договору, то він не має права користуватися Послугами, реєструватися у додатку “EasyGet” Виконавця.

2. ОПИС ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає Клієнту унікальні поштові адреси в таких країнах як Китай та США з метою використання їх для доставки посилок із товарами, які Клієнт придбав самостійно в інтернет-магазинах або аукціонах, або які були придбані від імені (за дорученням та вказівкою) та за рахунок Клієнта Виконавцем.

2.2. Виконавець організовує доставку посилок з України згідно із заявленими термінами і тарифами, а також замовленими додатковими послугами. Усі товари, що ввозяться з-за кордону, проходять через митницю, а у випадках, встановлених законом, - митне очищення.

2.3. Послуги вважаються повністю наданими Виконавцем з моменту доставлення Посилки у місце визначене Клієнтом будь-яким способом (на складі Виконавця, у відділенні кур'єрської служби або за адресою в Україні).

2.4. Для надання послуг Виконавець має право без згоди Клієнта залучати третіх осіб: поштові, кур'єрські служби і т.д.

2.5. За потребою клієнта Виконавець надає усю необхідну інформацію про етапи знаходження і транспортування посилки, а також консультаційні послуги шляхом використання мобільних додатків “Viber”, “Telegram” і по телефону.

2.6. Клієнт повідомлений, розуміє і дає згоду на те, що Виконавець має право здійснювати звукозапис телефонних дзвінків між співробітниками Виконавця і Клієнтом з метою забезпечення безпеки.

2.7. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту, зазначається в цьому Договорі і включає (в тому числі, але не виключно):

- організацію надання адреси в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни), яку Клієнт може вказувати як адресу для доставки Відправлень в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни);

- організацію приймання, обробки Відправлень на складі в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни);

- організацію доставки Відправлень зі складу в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни) до України;

- надання Клієнту усієї необхідної інформації, що стосується митного оформлення Відправлень;

- надання Клієнту усієї необхідної інформації, що стосується оплати відповідних митних зборів, платежів у межах цього Договору.

2.8. Виконавець вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом та/або доручень Клієнта, а також вправі самостійно, без додаткового повідомлення Клієнта, обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення на ім’я Клієнта та/або посилок з товаром на ім’я Клієнта.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Виконавець зобов'язаний виконувати умови цього Договору і відповідно до нього надавати послуги Клієнту за умови, що запит Клієнта не суперечить правилам, вимогам і обмеженням, передбаченими цим Договором та додатками до нього, в тому числі невід’ємним його частинам, та чинним законодавствам США, Китаю та України.

3.1.2. Права Виконавця:

3.1.2.1. Приймаючи цей Договір Виконавця, Клієнт погоджується захищати Виконавця і його посадових осіб, директорів від і проти всіх претензій, збитків, зобов'язань і витрат (включаючи судові витрати і витрати), що виникають у зв'язку з:

a. порушенням однієї з умов цього Договору або будь-якого чинного законодавства, не наведених у цьому документі;

b. порушенням прав третіх осіб;

c. порушенням Клієнтом законодавства України, США або Китаю, в тому числі, але не виключно вказівку Клієнтом недостовірної інформації (щодо вмісту посилки, наявність в посилці товарів, заборонених до пересилання).

3.1.2.2. Виконавець має право перепакувати посилку, інші відправлення Клієнта з метою зменшення ваги і / або збереження цілісності посилки, а також розкривати посилку, інші відправлення Клієнта на будь-якому етапі її проходження з метою перевірки вмісту на відповідність вимогам пункту 5.1.

3.1.2.3. Виконавець має право від імені Клієнта здійснювати митне оформлення товарів і з цією метою надавати його персональні дані і документи митним та іншим державним органам, а також третім особам, яких Виконавець залучає з метою надання послуг.

3.1.2.4. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг після отримання оплати в разі:

a. якщо товар не відповідає умовам доставки поштової служби, Митного кодексу України, списку заборонених до перевезення товарів, інших умов, про які Виконавець заявив Клієнту.

b. у Виконавця є сумніви в достовірності і легітимності відомостей, наданих Клієнтом.

с. Клієнт не надав документи, необхідні для розмитнення товару чи надання послуг.

d. відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі, якщо рішенням органів державної влади або їх уповноважених осіб Клієнту буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів з причин, передбачених чинним законодавством, а також у разі виявлення розбіжностей (невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, наданих Клієнтом. При цьому кошти, сплачені Клієнтом за замовлені ним послуги, не повертаються.

3.1.2.5. Виконавець має право використовувати послуги третіх осіб з метою надання послуг.

3.1.2.6. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.

3.1.2.7. Обирати на свій розсуд та залучати третіх осіб за даним Договором (в тому числі, але не виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів тощо), без погодження із Клієнтом, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Клієнтом за їх дії чи бездіяльність.

3.1.2.8. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.

3.1.2.9. В односторонньому порядку змінювати положення Договору шляхом розміщення таких змін, або Договору в новій редакції, в мобільному додатку.

3.1.2.10. Відмовити або призупинити в наданні послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором.

3.1.2.11. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.

3.2. Якщо Клієнт надає про себе невірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право вимагати від Клієнта документи, що підтверджують особу останнього.

3.3. Виконавець має право використовувати для погашення існуючої заборгованості та/або збитків, завданих Виконавцю Клієнтом, посилки, інші відправлення на Клієнта, які приходять на ім'я Клієнта та/або кошти на бонусному рахунку Клієнта.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Обов’язки Клієнта:

4.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору до моменту реєстрації (створення облікового запису) в мобільному додатку “EasyGet”.

4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця. Виконавець не здійснює обслуговування Клієнта в разі, якщо наданих Клієнтом коштів та/або інформації та/або документів недостатньо для надання Послуг.

4.1.3. Повідомити Виконавцю інформацію про вміст відправлення та іншу інформацію, необхідну Виконавцю для надання послуг. При нестачі необхідної інформації Виконавець залишає за собою право не надавати обслуговування Клієнту.

4.1.4. Відшкодувати збитки Виконавця, які виникли як наслідок надання Клієнтом недостовірних даних про відправлення.

4.1.5. Клієнт підтверджує і гарантує, що не буде залучати Виконавця відповідачем або третьою особою за будь-яких суперечок, що виникли з будь-яких зобов'язань і витрат, пов'язаних зі шкодою, завданою Клієнту в результаті дій третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись відправником товару і поштовими службами.

4.1.6. При отриманні товару за адресою або в пункті видачі Клієнт зобов'язаний перевірити цілісність упаковки, а також цілісність і комплектацію вмісту посилки до підписання накладної. У разі, якщо цілісність порушена або комплектація не повна, Клієнт зобов'язаний оформити претензію безпосередньо в пункті видачі або при кур'єрі.

4.1.7. Клієнт надає згоду на отримання SMS-інформування та отримання інших інформаційних повідомлень від Виконавця, в порядку та на умовах визначених цим Договором.

4.1.8. У разі потреби розмитнення товару Клієнт зобов’язується протягом 30 календарних днів надати всі необхідні для розмитнення документи шляхом відправлення електронного листа на адресу, зазначену у отриманому смс-повідомленні від митних служб та / або в інструкції з розмитнення на Сайті та / або мобільному додатку EasyGet. У разі здійснення процедури митного оформлення Клієнту також необхідно оплатити всі належні платежі, виставлені митною службою. Ненадання у вказаний в даному пункті строк таких документів є підставою для розірвання даного договору Виконавцем в односторонньому порядку та настання наслідків, передбачених відповідним розділом Сайту.

4.2. Права Клієнта:

4.2.1. Клієнт має право вимагати від Виконавця належного надання послуг відповідно до цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Інформація про загальну вартість послуг відображається в особистому кабінеті Клієнта після прийняття замовлення на отримання послуг.

5.2. Вартість послуг Виконавця з міжнародної експрес-доставки зі складу в країні Продавця в Україну визначається в кожному окремому випадку індивідуально, з урахуванням діючих тарифів.

5.3. Оплата вартості послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягає сплаті Клієнтом на користь Виконавця, здійснюється в безготівковому розрахунку.

5.4. Розрахунок вартості послуг з доставки Відправлення зі складу в країні Продавця в Україну проводиться за фактичною вагою Відправлення в тому вигляді, в якому його було доставлено на склад Виконавця, тобто в упаковці від Продавця або Виконавця, якщо останній здійснював переупаковку Відправлення, крім випадків перевищення об’ємної ваги над фактичною. У випадку перевищення об’ємної ваги над фактичною, розрахунок вартості (тариф) визначається виходячи із об’ємної ваги.

5.5. Клієнт компенсує Виконавцю сплачені ним митний збір, податки та митно-брокерські послуги, якщо такі надавалися Виконавцем за дорученням та вказівкою Клієнта.

5.6. Тарифи та розмір компенсації може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.

5.7. Виконавець вправі надавати знижки на послуги та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті та в мобільному додатку EasyGet і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку з дотриманням положень чинного законодавства України.

5.8. Усі банківські комісії за переказ коштів на рахунок Виконавця сплачуються Клієнтом у повному обсязі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами та/або чинним законодавством України.

6.2. На будь-яку прострочену суму, яка належить до сплати Виконавцю, Виконавець має право нараховувати відсотки за ставкою 2% на місяць з дати, коли така сума має бути сплачена, і до дати, коли Виконавець отримує такий платіж.

6.3. Відповідальність Виконавця:

6.3.1. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб і суміжних служб, які використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Виконавцю: митниця, банки, поштові та кур'єрські служби, інтернет-провайдери, e-mail-сервіси, платіжні системи і т.д.

6.3.2. Виконавець не несе відповідальність за терміни доставки і якість доставки товару від відправника на склад Виконавцю на території США, Китаю та ін. країн.

6.3.3. Виконавець не несе відповідальність за якість і комплектацію отриманих на свій склад товарів, а також не забезпечує гарантією товари, придбані Клієнтом.

6.3.4. Виконавець не перевіряє товар, отриманий від продавця, на відповідність заявленим продавцем характеристикам і в разі помилки продавця не несе відповідальність за невідповідність товару опису на сайті продавця. Виняток становлять випадки, коли така послуга була замовлена Клієнтом додатково.

6.3.5. Виконавець не несе відповідальність за посилки в тому разі, якщо Клієнт вказав неповну або недостовірну інформацію про товар. Відсутність опису товару, не зазначена або свідомо занижена вартість товару і т.д.

6.3.6. У разі оформлення Клієнтом доставки Виконавець не несе відповідальність за наповнення посилок, дії або бездіяльність відправника, в тому числі, але, не обмежуючи: товар висланий із затримкою; товар висланий, але не відповідає опису; товар не робочий (хоча заявлений як робочий); товар взагалі не висланий (випадки шахрайства).

6.3.7. Виконавець не несе відповідальність за дії митної служби України або інших уповноважених органів у випадках порушення Клієнтом умов Договору: вказівки завідомо неправдивої інформації про товар, замовлення заборонених до перевезення товарів і т.д.

6.3.8. Виконавець не несе відповідальність за перевезення посилок із США, Китаю та ін. країн в Україну, якщо адресу в США, Китаю та ін. країн вказано неправильно, з помилкою або зазначено не повністю.

6.3.9. Виконавець не несе відповідальність за пошкоджений товар всередині посилки, якщо посилка була доставлена без відповідних зовнішніх пошкоджень упаковки.

6.3.10. Виконавець не несе відповідальність за пошкоджений товар всередині посилки, якщо відправник не забезпечив відповідну упаковку або герметичність посилки.

6.3.11. Виконавець не несе відповідальність за дотримання температурного режиму при транспортуванні посилок.

6.3.12. Виконавець не несе відповідальності за збитки в результаті використання (або неможливості використання) електронних засобів зв'язку web-сайту, в тому числі за збитки, пов'язані з невиконанням або затримками в наданні зв'язку, перехопленням або використанням електронних повідомлень третіми особами або комп'ютерних програм, які використовуються у сфері електронних комунікацій і передачі вірусів.

6.3.13. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання або неможливості використання сайту, в тому числі за збитки, завдані вірусними програмами або будь-якою неточністю інформації, що міститься на сайті, якщо така шкода не є результатом навмисних неналежних дій з боку Виконавця.

6.3.14. Виконавець не несе відповідальність за злом пошти Клієнта, особистого кабінету, акаунтів і т.п., а також за використання телефону Клієнта третіми особами.

6.3.15. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення затримок, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.

6.3.16. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Клієнтом під час замовлення послуг.

6.3.17. Виконавець не несе відповідальності у разі, якщо рішенням органів влади та/або інших уповноважених осіб Клієнту буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів, товарів відповідно до предмету цього Договору з причин, передбачених чинним законодавством, у тому числі, але не виключно у зв’язку з недостовірністю повідомлених Клієнтом про себе даних або виявлення в них розбіжностей.

6.3.18. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, військових дій, громадських заворушень, епідемій, блокад, страйків, землетрусів, повеней, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків державними органами та їх структурними підрозділами, а також підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов'язане виконання своїх зобов'язань та надання послуг з боку Виконавця.

6.3.19. Клієнт несе відповідальність за автентичність наданих ним документів та достовірність повідомлених Виконавцю відомостей.

6.3.20. Клієнт несе відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю, в тому числі відшкодовує упущену вигоду, у разі невиконання чи неналежного виконання даного договору.

6.3.21. У разі ненадання, надання не в повному обсязі відомостей, документів та інформації, в тому числі такої, що необхідна для розмитнення товару, Клієнт несе повну відповідальність за це та відшкодовує всі збитки цим заподіяні Виконавцю. У такому Випадку виконавець звільняється від відповідальності за невиконання/неналежне виконання умов цього Договору, а договір розривається в односторонньому порядку, сплачені кошти Клієнту не повертаються.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Датою укладення Договору і моментом повного і беззаперечного прийняття Клієнтом умов цього Договору, його додатків і невід’ємних частин є дата реєстрації (створення облікового запису) Клієнта в мобільному додатку “EasyGet”.

7.2. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення Клієнта. Єдина правильна версія Договору розміщена в мобільному додатку. Продовження користування Послугами після зміни поточних умов цього Договору, який буде розміщено на в мобільному додатку, буде розглядатися як згода Клієнта із внесеними змінами та доповненнями.

7.3. Поточний Договір, розміщений в мобільному додатку, скасовує дію попереднього.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання всіх Послуг при порушенні Клієнтом будь-якої з умов цього Договору.

7.5. Якщо Клієнт надає про себе недостовірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право повністю або частково відмовити Клієнту у наданні своїх Послуг.

7.6. Виконавець має право припинити надання Послуг при нанесенні Клієнтом шкоди Виконавцю або третім особам шляхом непрямого порушення умов цього Договору.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення або не повідомлення будь-яких третіх сторін про припинення дії цього Договору та за можливі наслідки, що виникли в результаті такого попередження або його відсутності.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у процесі виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

8.3. Акти огляду Відправлення, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту Відправлення, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

9.2. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:

  1. Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що залучаються Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
  2. Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
  3. Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.

9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

9.4. Укладаючи цей Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, додатків до нього, його невід’ємних частин та тарифів, затверджених Виконавцем, та інших умов надання Послуг, оприлюднених на Сайті.

9.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, усі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

UTEC USA LLC

Адреса: Сполучені Штати Америки, Нью-Джерсі, 07039, місто Лівінгстон, проспект Найлон, будинок 100

e-mail: info@easyget.com.ua

Facebook IconInstagram IconViber IconTelegram Icon
Chat IconClose Icon
Підтримка